Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanych poniżej nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/6 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 923/3, położonej w Krakowie przy ul. Ojcowskiej 40B, obręb 0034, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej księgą wieczystą o nr KR1P/00004180/8.

Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 PLN netto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).

Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert VIII GUp 848/21/Szłożyć w terminie do dnia 19.01.2024 r. do godziny 16:00 osobiście w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 06 1240 4432 1111 0011 0823 6148 – w terminie do dnia 19.01.2024 r. włącznie.
Decyduje data uznania rachunku masy upadłości pełną kwotą wadium.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w Regulaminie.Przystępujący do konkursu winien zapoznać się z Regulaminem konkursu, dostępnym w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych: ul. Kalwaryjska 67/3, Kraków oraz na stronie internetowej http://kdr.krakow.pl/

Wybór oferty nastąpi w dniu 22 stycznia 2024 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, ul. Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków.

Szczegółowe informacje, w tym operat szacunkowy, dostępne są na stronie: http://kdr.krakow.pl/ , pod nr. tel. 12 262 91 26, 600-233-832 oraz w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 67/3.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ