Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanych poniżej nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest: udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 27, położony na III piętrze budynku nr 15 na Osiedlu Sienkiewicza w Wieliczce, o powierzchni użytkowej 44,97 m2, objęty księgą wieczystą o nr KR1I/00042100/5, za kwotę 60.250,00 zł.

Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert VIII GUp 285/20w terminie do dnia 11.2023 roku do godziny 16:00 osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 63 1240 4432 1111 0010 9917 7068– w terminie do dnia 27.11.2023 roku. Decyduje data uznania  rachunku masy upadłości pełną kwotą wadium.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w Regulaminie.
Przystępujący do konkursu winien zapoznać się z Regulaminem konkursu, dostępnym w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych: ul. Kalwaryjska 67/3, Kraków oraz na stronie internetowej http://kdr.krakow.pl/

Wybór oferty nastąpi w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

.

Szczegółowe informacje, w tym operat szacunkowy, dostępne są na stronie: http://kdr.krakow.pl/ , pod nr. tel. 12 262 91 26, 600-233-832 oraz w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 67/3.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ