Syndyk masy upadłości PRIB INŻ-BUD sp.  z o.o. w upadłości  w Tarnowie

ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia składników majątku  spółki

 wg opisu i oszacowania z dnia 27 grudnia 2022 roku,  sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę  Magdalenę Ślufarską nr upr. 4847

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki prawa:

użytkowania wieczystego nieruchomości  złożonej z działki gruntowej nr 28/11
o powierzchni 0,0770 ha wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego o powierzchni  użytkowej 364,83 m2 oraz budynku portierni o powierzchni użytkowej 11,15 m2 wraz z  udziałem 1598/10000 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 28/1, 28/4 i 28/12, użytkowanej jako droga dojazdowa wewnętrzna, w cenie nie niższej niż cena oszacowania tj. 1 256 000,00 zł netto (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy zł);

użytkowania wieczystego nieruchomości  złożonej z działki gruntowej nr 28/5
o powierzchni 0,0042 ha wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku garażu o powierzchni użytkowej 35,08 m2 wraz z  udziałem 87/10000 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 28/1, 28/4 i 28/12 o, użytkowanej jako droga dojazdowa wewnętrzna, w cenie nie niższej niż cena oszacowania tj. 25.000,00 zł netto (dwadzieścia pięć tysięcy zł);

użytkowania wieczystego nieruchomości  złożonej z działki gruntowej nr 28/6
o powierzchni 0,0042 ha wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku garażu o powierzchni użytkowej 35,08 m2 wraz z  udziałem 87/10000 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 28/1, 28/4 i 28/12, użytkowanej jako droga dojazdowa wewnętrzna,
w cenie nie niższej niż cena oszacowania tj. 25.000,00 zł netto (dwadzieścia pięć tysięcy zł).

  1. Dla nieruchomości prowadzone są, przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych,  księgi wieczyste TR1T/00099205/3; TR1T/00099206/0; TR1T/00099207/7; TR1T/00080231/8.
  2. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty na wszystkie trzy nieruchomości łącznie za kwotę nie mniejszą niż 1 306 000,00 zł (jeden milion trzysta sześć tysięcy zł) netto.

W przypadku braku takiej oferty syndyk rozpatrzy oferty złożone na poszczególne nieruchomości.

Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie), nie niższą niż cena wywoławcza, należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert PRIB INŻ-BUD TARNÓW, w terminie do dnia 10 lipca  2023 r. do godziny 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto.Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 43 1240 5194 1111 0000 5245 1102 w terminie do dnia 10 lipca 2023 r. (włącznie).  Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w nin. Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 lipca 2023 roku, o godzinie 11.30 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie,  ul. Kalwaryjska 39/7.

Szczegółowa informacja w tym operat szacunkowy, zestawienie ruchomości oraz Regulamin konkursu, dostępne są na stronach: www.syndyk.malopolska.pl www.kdr.krakow.pl oraz pod nr tel. 12 262 91 26 oraz w Kancelarii Syndyka,
przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 w Krakowie.

Regulamin – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ