Syndyk masy upadłości Krzysztofa Guta prowadzącego działalność pod firmą HURTIMEX Krzysztof Gut w upadłości likwidacyjnej, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, udziału ¼ w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej upadłego, położonej Chrzanowie przy ul. Metalowców, stanowiącej działki nr 829/243 i 829/244.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż:
udziału ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ew. o nr 829/243 i 829/244 o powierzchni 0,1242 ha, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KR1C/00007238/8, za cenę nie niższą niż 32.000,00 zł. netto.

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta konkursowa HURTIMEX” – w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem, na rachunek bankowy o numerze 47 1240 4432 1111 0010 8796 0179.

Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku włącznie.
Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ