KONKURS OFERT NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH

W KRAKOWIE PRZY UL. PILOTÓW 6

 

Syndyk masy upadłości ALMA MARKET SA w upadłości w Krakowie, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym treścią art. 206 ust. 1.3 pu, nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie, przy ul. Pilotów – wg opisu i oszacowania z dnia 14 sierpnia 2018 roku oraz aktualizacji operatu szacunkowego z dnia 12 maja 2021 roku,  sporządzonego przez BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o.

 

Przedmiotem sprzedaży są:

– prawa użytkowania wieczystego działek:

1) grunty o powierzchni łącznej wynoszącej 2,0421 ha, tj. 20 421,0 m2, składające się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych:

a) 930/1, o powierzchni całkowitej wynoszącej 1,1349 ha (tj. 11 349,00 m2);

b) 930/10, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,2858 ha (tj. 2 858,00 m2);

c) 930/11, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,2820 ha (tj. 2 820,00 m2);

d) 930/16, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0723 ha (tj. 723,00 m2);

e) 930/21, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,1522 ha (tj. 1 522,00 m2);

f) 930/24, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0142 ha (tj. 142,00 m2);

g) 930/26, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0083 ha (tj. 83,00 m2);

h) 930/28, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0924 ha (tj. 924,00 m2)

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa teren przedmiotowych działek objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza”.

– prawa własności budynków i budowli:

1) budynki posadowione na wskazanych gruntach, pełniące funkcję administracyjną, biurową, socjalną, handlową, usługową, magazynową, techniczną, tj.:

a) Centrum Handlowe – Supermarket „Alma”, o powierzchni użytkowej wynoszącej 5 740,10 m2 (działka nr 930/1);

b) budynek biurowo-techniczny, o powierzchni użytkowej wynoszącej 428,49 m2 (działka nr 930/11);

c) budynek pawilonu handlowego, o powierzchni użytkowej wynoszącej 581,82 m2 (działka nr 930/11).

d) budynek usługowy (restauracja McDonald’s) posadowiony na działce nr 930/10.

2) budowle (obiekty towarzyszącej infrastruktury) posadowione na wskazanych gruntach, w skład których wchodzą m.in.: sieci uzbrojenia terenu, oświetlenie terenu, parkingi (miejsca postojowe), drogi wewnętrzne, place, ogrodzenie.

Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzone są, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, księgi wieczyste:

KR1P/00211999/6 (dla dz. nr 930/1),

KR1P/00174266/7 (dla dz. nr 930/10),

KR1P/00464218/6 (dla dz. nr 930/11),

KR1P/00212000/4 (dla dz. nr 930/16),

KR1P/00212003/5 (dla dz. nr 930/21),

KR1P/00330259/7 (dla dz. nr 930/24 i 930/26)

KR1P/00330260/7 (dla dz. nr 930/28),

za cenę nie niższą niż:

67 619 613,00 zł (netto)

słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset trzynaście złotych.

 

W przypadku braku oferty na całość lub gdy suma cen zaoferowanych na poszczególne wiązki praw będzie wyższa niż cena zaoferowana za całość, rozpatrywane będą oferty złożone na poszczególne kompleksy, a to:

KOMPLEKS 1

  • wiązka praw (prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności składnika budowlanego) do nieruchomości gruntowych – (nieruchomości powiązane ze sobą funkcjonalnie) – zabudowanej i niezabudowanych (działka nr 930/1, o powierzchni całkowitej wynoszącej 1,1349 ha, tj. 11 349,00 m2, KW Nr KR1P/00211999/6 – zabudowana budynkiem Centrum Handlowego – Supermarket „Alma”; działka nr 930/16, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0723 ha, tj. 723,00 m2,

KW Nr KR1P/00212000/4 – stanowiąca parking przy budynku Centrum Handlowego – Supermarket „Alma”; oraz działka nr  930/21, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,1522 ha, tj. 1 522,00 m2, KW Nr KR1P/00212003/5 – stanowiąca wewnętrzną drogę dojazdową do budynku Centrum Handlowego – Supermarket „Alma” oraz do parkingu na dz. nr 930/16), za cenę nie niższą niż:

49 704 123,00 zł (netto)

słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset cztery tysiące sto dwadzieścia trzy  złote

 

KOMPLEKS 2

  • prawo użytkowania wieczystego gruntu, zabudowanej działki nr 930/10, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,2858 ha, tj. 2 858,00 m2, KW Nr KR1P/00174266/7 – zabudowana budynkiem restauracji „McDonald’s”, za cenę nie niższą niż:

9 048 823,00 zł (netto)

słownie: dziewięć milionów czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote

 

KOMPLEKS 3

  • wiązka praw (prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności składnika budowlanego) do nieruchomości gruntowych – (nieruchomości powiązane ze sobą funkcjonalnie) – zabudowanej i niezabudowanych:

działka nr 930/11, o powierzchni całkowitej wynoszącej  0,2820 ha, tj. 2 820,00 m2, KW Nr KR1P/00464218/6 – zabudowana budynkiem biurowo-technicznym oraz budynkiem pawilonu handlowego – wskazane budynki przeznaczone są do rozbiórki / wyburzenia / likwidacji (zgodnie z wydaną decyzją administracyjną); działka nr 930/24, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0142 ha, tj. 142,00 m2, KW Nr KR1P/00330259/7 – niezabudowana; działka nr 930/26, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0083 ha, tj. 83,00 m2, KW Nr KR1P/00330259/7 – niezabudowana oraz działka nr 930/28, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,2820 ha, tj. 2 820,00 m2, KW Nr KR1P/00330260/7 – niezabudowana, za cenę nie niższą niż:

8 866 667,00 zł (netto)

słownie: osiem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych

 

Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

  1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert ALMA KRAKÓW, w terminie do dnia 12 grudnia 2023 r., do godziny 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
  2. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz (Kraków, ul. Kalwaryjska 39/7) w dniu 13 grudnia 2023 roku o godz. 12,oo.
  3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości:

6.700.000,00 (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy 00/100) złotych netto w przypadku oferty na zakup całości,

4.900.000,00 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy 00/100) złotych netto w przypadku oferty na zakup zespołu praw nr 1,

900.000,00 (słownie: dziewięćset tysięcy 00/100) złotych w przypadku oferty na zespół praw nr 2,

880.000,00 (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) złotych netto w przypadku oferty na zakup zespołu praw nr 3

  1. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 67 1240 4432 1111 0010 7692 6845 w terminie do dnia 12 grudnia 2023 (włącznie), decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.
  2. Szczegółowa informacja dotycząca warunków uczestnictwa w konkursie ofert oraz operat szacunkowy, dostępne są na stronie syndyk.malopolska.pl lub w Kancelarii Syndyka.
  3. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 12 262 91 26 oraz w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych, przy ul Kalwaryjskiej 67/3 w Krakowie.

Regulamin konkursu (do pobrania)

Operat szacunkowy (do pobrania)